Whistleblower Plattform

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též jen „Zákon“), zavedla společnost MPG Logistics s.r.o., se sídlem U Pískovny 309, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ: 29124255, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 26919 (dále též jen „společnost“) vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého mohou vymezené osoby podat oznámení o možném protiprávním jednání.

 I.

Vnitřní oznamovací systém je souhrn informačních kanálů, kterými je možné podat společnosti oznámení o možném protiprávním jednání.

II.

 1. Dále popsaný vnitřní oznamovací systém slouží pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti (dále též jen „oznámení“). Protiprávním jednáním se v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 Zákona rozumí jednání, které:
 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje Zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů; daně z příjmů právnických osob; předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; ochrany spotřebitele; souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti; bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích; ochrany životního prostředí; bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví; radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek; ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů; ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 1. Oznámení může prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti podat výhradně osoba, která pro společnost vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (dále též jen „oznamovatel“), tedy:
 1. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu,
 2. službu,
 3. dobrovolnickou činnost, nebo
 4. odbornou praxi nebo stáž.
 1. Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. 
 1. Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, společnost přijme, zaeviduje a nezabývá se jím. Od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo, naloží společnost s oznámením Zákonem předepsaným způsobem a dále postupuje podle Zákona. Od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo, náleží oznamovateli ochrana podle Zákona a jiných právních předpisů.
 2. Vědomě nepravdivé oznámení nepožívá ochrany podle Zákona. Podání vědomě nepravdivého oznámení je podle § 23 Zákona přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
 3. Oznamovateli, který podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, náleží ochrana podle Zákona, zejména ochrana před odvetným opatřením a ochrana jeho totožnosti.

 

III.

 1. Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat činnosti podle § 11 Zákona je oprávněna pouze příslušná osoba.
 2. Společnost určuje příslušnou osobu, kterou je:

Mgr. Jiřina Endrštová,

advokátka se sídlem Poštovní 18, 26901 Rakovník,

email: endrstova@akje.cz,

tel.: + 420 313 511 513.

 

IV.

 1. Oznámení může oznamovatel společnosti podat prostřednictvím kteréhokoli z dále uvedených informačních kanálů:
 1. písemně v listinné podobě – na adresu příslušné osoby Poštovní 18, 26901 Rakovník,
 2. písemně v elektronické podobě – prostřednictvím formuláře skrze webovou aplikaci dostupnou na https://whistleblowersoftware.com/secure/MPG_Logistics_sro Whistleblower Plattform (dále též jen „Aplikace“), přičemž zaměstnanci společnosti mohou přístup do Aplikace získat i prostřednictvím QR kódu zveřejněného na informační nástěnce v sídle společnosti,
 3. ústně – nahráním hlasové zprávy prostřednictvím záznamníku v Aplikaci,
 4. osobně – v místě sídla příslušné osoby, a to na základě předchozí žádosti oznamovatele o osobní učinění oznámení zaslané příslušné osobě na její výše uvedenou e-mailovou či poštovní adresu. O takto podaném oznámení bude sepsán záznam, oznamovateli bude dána možnost se k němu vyjádřit a vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží.
 • Oznamovatel může oznámení podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízenéhoMinisterstvem spravedlnosti. Pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému je Mgr. Marek Netočný (mnetocny@msp.justice.cz, tel.: 221 997 840). Zabezpečený formulář pro učinění oznámení a bližší informace jsou k dispozici na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.
 • Oznamovatel v oznámení uvede:
 1. své jméno a příjmení, datum narození, případně jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost,
 2. popis možného protiprávního jednání,
 3. označení osob, proti kterým oznámení směřuje, je-li oznamovateli jejich totožnost známa,
 4. označení důkazů svědčících o protiprávním jednání (např. písemností, svědků apod.).
 1. Příslušná osoba může požádat oznamovatele o objasnění sdělených skutečností nebo o poskytnutí dodatečných informací, pokud dospěje k závěru, že je to potřebné pro posouzení oznámení.

 

V.

 1. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
 2. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
 3. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
 4. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
 5. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

 

S pozdravem!

Vedení společnosti MPG Logistics s.r.o.